साई बाबा आरती Sai Baba Aarti Lyrics In Marathi / Hindi

sai baba aarti lyrics

जर तुम्हाला संपूर्ण साई आरती मराठीमध्ये वाचायची असेल तर तुम्ही येथे वाचू शकता. यासह, तुम्ही तुमच्या फोन आणि कॉम्प्युटरवर साई बाबा आरती pdf (हिंदी PDF मध्ये साई बाबा आरती) देखील डाउनलोड करू शकता.

शांत चित्ताने साईंच्या आरतीचे पठण केल्याने, साईंच्या चरणी स्वतःला झोकून दिल्याने निश्चितच संपत्ती, कीर्ती वाढते आणि मन शांत होते. हि post इतरांना शेअर करून पुण्यकार्यात सामील व्हा आणि दुसऱ्यांनाही याचा लाभ-घेण्याची-संधी द्या. Sai Baba Aarti Lyrics

Sai Baba Aarti Lyrics In Marathi

Sai Baba Aarti Lyrics in Marathi:

आरती साईबाबा । सौख्यदातार जीवा।
चरणऱजातलि-द्यावा दासा विसावा,-भक्ता विसावा ।।

जाळुनियां अनंग। स्वस्वरूपी राहेदंग ।
मुमुक्षूजनां दावी । निज डोळा श्रीरंग ।।

जयामणी-जैसा-भाव । तया-तैसा-अनूभव ।
दाविसी दयाघना । ऐसी तुझीही माव ।।

तूमचे-नाम-घेता । हरे-संस्कृति-व्यथा ।
अगाध-तव-करणी । मार्ग-दावीसी-अनाथा ।।

कलियुगी अवतार । सगुण परब्रह्मः साचार ।
अवतीर्ण झालासे । स्वामी दत्त दिगंबर ।।

८ दिवसा-गुरुवारी । भक्त&करीती-वारी ।
प्रभुपद पहावया । भवभय निवारी ।।

माझा निजद्रव्यठेवा । तव चरणरज सेवा ।
मागणे हेचि आता । तुम्हा देवाधिदेवा ।।

इच्छित दिन चातक। निर्मल तोय निजसुख ।
पाजावे-माधवा-या । सांभाळ-आपूली-भाक ।।

आरती साईबाबा । सौख्यदातार जीवा।
चरणऱजातलि-द्यावा दासा विसावा,-भक्ता विसावा ।।

आरती साईबाबा ।।

शिर्डी माझे पंढरपुर | Shirdi Majhe Pandharpur :

शिर्डी माझे पंढरपुर ।
साईबाबा रमावर ॥

शुद्ध भक्ती चंद्रभागा ।
भाव पुंडलिक जागा ॥

या हो या हो अवघे जन ।
करा बाबांसी वंदन ॥

गणु म्हणे बाबा साई ।
धाव पाव माझे आई ॥

घालीन लोटांगण | Ghalin Lotangan

घालीन लोटांगण, वंदीनचरण।
डोळ्यांनीपाहीनरुपतुझें।
प्रेमेंआलिंगन, आनंदेपूजिन।
भावेंओवाळीन म्हणेनामा।।

त्वमेवमाताचपितात्वमेव।
त्वमेवबंधुक्ष्च सखात्वमेव।
त्वमेवविध्याद्रविणं त्वमेव।
त्वमेवसर्वंममदेवदेव।।

कायेनवाचामनसेंद्रीयेव्रा, बुद्धयात्मनावाप्रकृतिस्वभावात।
करोमियध्य्तसकलंपरस्मे, नारायणायेति समर्पयामि।।

अच्युतंकेशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम।
श्रीधरं माधवंगोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचंद्रभजे

नामस्मरण | Namsmaran :

हरेरामहरराम, रामरामहरेहरे।
हरेकृष्णहरेकृष्ण, कृष्णकृष्णहरेहरे।

श्रीसाईनाथ_महिमा-स्त्रोत्रम | Shri Sai nath mahima stotram :

सदा सत्स्वरूपं चिदानंदकंदं, जगत्समभवस्थानसंहारहेतुम ।
स्वभक्तेछयामानुशं दर्शयन्तः, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

भवध्वांतविध्वंसमर्तांडमिड्य, मनोवागतीतं मुनीर्ध्यानग्म्यम् ।
जगदव्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वा, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

भवांभोधीमग्नादिर्तानां जनानां, स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणाम् ।
समुद्धारणार्थ कल्लो संभवंतं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

सदा निंबवृक्ष्यस मूलाधिवसात्सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तम् ।
तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयंतं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

सदा कल्पवृक्ष्यस तस्यधिमुले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवाम् ।
नृणा कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदं तं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

अनेकाश्रुतातर्क्यलीला विलासै: समाविश्र्कृतेशानभास्वत्प्रभावं ।
अहंभावहीनं प्रसन्नात्मभावं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

सतां:विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनै: संस्तुतं सन्नमद्भि: ।
जनामोददं भक्तभद्रप्रदं तं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

अजन्माद्यमेकं परं ब्रम्ह साक्षात्स्व संभवं-राममेवावतीर्णम् ।
भवद्दर्शनात्स्यपुनीत: प्रभो हं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं ।।

श्री साईंशकृपानिधेखिलनृणां सर्वार्थसिद्धिप्रद, युष्मत्पादरज:प्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षम: ।
सद्भ्क्त्या शरणं कृतांजलिपुट: संप्रापितोस्मि प्रभो, श्रीमत्साईपरेशपादकमलान्यानछरणयं मम ।।

साईरूपधरराघवोत्तमं, भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुम ।
माययोपहतचित्तशुद्धये, चिंतयाम्यहमहर्निशं मुदा ।।

शरत्सुधांशुप्रतिमंप्रकाश, कृपातपात्रं तव साईनाथ ।
त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छयया तापमपाकरोतु ।।

उपसनादैवतसाईनाथ, स्तवैमर्यो पासनिना स्तुतस्वम ।
रमेन्म़नो-मे-तव-पाद्युग्मे;भ्रुङ्गो,यथाब्जे-मकरंदलुब्ध : ।।

अनेकजन्मार्जितपापसंक्षयो, भवेद्भावत्पादसरोजदर्शनात।
क्षमस्व सर्वानपराधपुंजकान्प्रसीद साईश गुरो दयानिधे ।।

श्री साईनाथचरणांमृतपूतचित्तास्तत्पादसेवानरता: सततं च भक्त्या ।
संसारजन्यदुरितौधविनिर्गतास्ते कवैल्याधाम परमं समवाप्नुवन्ति ।।

स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना: सदा ।
सदगुरो: साइनाथस्य कृपापात्रं भवेद ध्रुवम ।।

पुष्पांजलि | Pushpanjali :

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ।
तेह नाकं महीमानः सचंत-यत्र-पुर्वे-साध्या-संती-देवा: ।।

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे।
स मे कामान्कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु।
कुबेरायं-वैश्रवणाय । महाराजाय-नमः । ॐ स्वस्ती श्री।

साम्राज्य्मं भौज्य्मं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्य
राज्य माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी
स्यात्सार्वभौमः सार्वायूष आंतादापरार्धात्
पृथिव्यैसमुद्रपर्यताया एकराळीती ।

तदप्येष श्लोकोsभिगीतो मरूतः परिवेष्टारो
मरूत्तस्यावसनगृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति ।।

।। श्री-नारायण-वासुदेवाय-सचिदानंद-सदगुरु-साईनाथ-महाराज-की-जय ।।

प्रार्थना | Prarthna | Karcharan Kritam :


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा
श्रवणनयनजं वा मानसं वाsपराधम्
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्रीप्रभो साईनाथ

।। श्री-सच्चिदानंद-सदगुरु-साईनाथ-महाराज-की-जय ।।

Sai Baba Aarti Lyrics PDF ( click here to download) :

sai baba aarti lyrics

Read More :

आई माझी मायेचा सागर Aai Mazi Mayecha Sagar Lyrics In Marathi

इतनी शक्ति हमें देना दाता Itni Shakti Hame Dena Data Lyrics in Hindi

Leave a Comment